Cele i zadania

Celem DDP-CIR jest wspieranie osób i rodzin, które ze względu na chorobę i wiek wymagają pomocy, jak również przystosowanie podopiecznych do życia w środowisku społecznym zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami poprzez poprawę ich zaradności osobistej niezbędnej do prowadzenia w miarę możliwości niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

 

Do zadań DDP-CIR należy:

 • pobudzanie aktywności w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych podopiecznych oraz własnej
 • aktywności w życiu społecznym,
 • podejmowanie działań terapeutycznych w celu poprawy funkcjonowania psychofizycznego podopiecznych,
 • rehabilitacja zdrowotna i społeczna osób niepełnosprawnych
 • współpraca z rodzinami w zakresie prowadzonych działań terapeutyczno-rehabilitacyjnych,
 • pobudzanie społecznej aktywności osób niepełnosprawnych,
 • integracja środowisk osób niepełnosprawnych poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw,
 • organizacja imprez integracyjnych o charakterze sportowo – rekreacyjnym,
 • współpraca lokalna i zagraniczna z organizacjami i stowarzyszeniami osób niepełnosprawnych,
 • zapewnienie spokojnego, bezpiecznego spędzania czasu w godnych warunkach,
 • udostępnienie urządzeń i środków służących do utrzymania higieny osobistej,
 • zapewnienie opieki pielęgniarskiej
 • poradnictwo i wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Powrót na początek strony